Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van ERAN Media. In deze verklaring wordt ERAN Media vertegenwoordigd door mevrouw A. Beekhuiszen en de heer H.P.J.M. van den IJssel, gevestigd aan de Botterstraat 47 - 213 (1271XL) in Huizen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe ERAN Media omgaat met uw persoonsgegevens. 

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen

ERAN Media, gevestigd in Huizen, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een account voor het verzenden van mailings en telefonische advertentie acquisitie .

Categorieën persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen

ERAN Media verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

Registratie account

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, zakelijk adres, postcode, woonplaats), emailadres, zakelijk telefoonnummer voor eerder genoemde werkzaamheden (verzenden mailing en/of telefonische advertentie acquisitie). De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt kunt u geen account aanmaken.

Rechtsgronden

ERAN Media verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
  • Het uitvoeren en / of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • Noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waarbij de belangen van de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke moet je bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing. 

Beveiliging

ERAN Media gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. ERAN Media zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

ERAN Media bewaart de persoonsgegevens in uw account op een beveiligde server. 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 27 maanden na het laatste contact. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

ERAN Media verstrekt persoonsgegevens nooit aan derden. 

Klachten

U kunt uiteraard contact met ons opnemen, zoals hiervoor ook aangegeven, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, kunt u naar de rechter stappen. Als u naar de rechter wil, dan start u een verzoekschriftprocedure. Dat betekent dat u een brief schrijft aan de kantonrechter met een duidelijke omschrijving van uw klacht. U heeft daarvoor geen advocaat nodig. Ten slotte kunt u ook een tip geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Huizen, 22 mei 2021